תנאי שימוש– " א.א.ו חברה לניהול ואחזקות נדל"ן בע"מ" - פלמינגו

תקף מתאריך: 6.9.2020

1.  מבוא

1.1.  השימוש באתר האינטרנט של חברת “א.א.ו חברה לניהול ואחזקות נדל”ן בע”מ, הידועה בשמה המסחרי חברת “פלמינגו” שהינה חברה המתמחה בניהול ואחזקת נדל”ן (להלן: “האתר “או “השירות“) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין.
השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: “המשתמש”) לתנאים כאמור.

1.2.  השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.

1.3.  מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר, א.א.ו חברה לניהול ואחזקות נדל”ן בע”מ  (להלן: “המפעילה”) לבין כל אדם ו/או ישות הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים שמעניקה המפעילה. השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. 
אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר.
המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

1.4. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה בו לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באמצעותו וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

1.5.  המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.
ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר.
אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר.

1.6.  בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

1.7 תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

1.8. מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.9. האתר פועל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע.
עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת מעת לעת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

1.10. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדוא”ל שכתובתה: [email protected].
מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

2. הגדרות

“התוכן” משמעותו האתר, מידע על מוצרים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדיוורים ובמסרונים.

“השירות” משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

“החשבון” – החברה רשאית לדרוש את התחברותך באמצעות שם משתמש וסיסמא אישית לאתר, לצורך זיהוי וביצוע פעולות מסוימות.

“שגיאות אתר” משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

“אתה” ו“משתמשים”, משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

“מוצרים”, משמעותם כל המוצרים המופיעים באתר אשר הועלו על ידי המפעילה והשייכים לספקים חיצוניים עמם עובדת המפעילה בצוותא.

“ספקים” או “משווקים”, משמעותם בעלי עסקים אשר המפעילה משווקת את מוצריהם באתר ו/או עובדת עמם בשיתוף פעולה.

“הנתונים שלך” משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוני המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה באתר במהלך השימוש באתר.

3.  אחריות ואי נטילת אחריות

3.1. התוכן המופיע על המוצרים המוצגים באתר מפורסם בדיוק כפי שהתקבל מן הספקים והסוכנים עמם עובדת המפעילה בצוותא.
יובהר כי אין למפעילה שליטה על מהימנות המידע והתוכן ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר, והמפעילה אינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.

3.2. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים ומפורסמים על ידי הספקים באתר.
למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם על ידי המפעילה באתר.
למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או עילת תביעה בקשר עם מידע שפורסם באתר, והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר לרבות כל מידע שהועלה על ידי הספקים עמם פועלת בשיתוף פעולה.  

3.3.  המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או במסגרת הדיוורים שיישלחו למשתמש יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
הימצאותו של קישור מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

3.4. יתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות.
המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת.
המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או למשווק ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

3.5. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר.
המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.
המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

3.6. המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

3.7. אין המפעילה אחראית על תוכנן של הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר לרבות המוצרים המוצעים על ידי הספקים עמם פועלת החברה בשיתוף פעולה.
כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, קרי הספקים ו/או הסוכנים עמם עובדת המפעילה, אשר אחראי לספק את המוצרים ו/או השירותים, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

4. מוצרים המופיעים באתר והתקשרות עם ספקים

4.1. האתר מאפשר למשתמש לצפות ולרכוש מוצרים המוצעים על ידי הספקים אשר יופיעו באתר.
עם כניסת המשתמש לדף כל אחד מהמוצרים יוכל המשתמש לצפות בפרטים שונים על המוצר כפי שאלה הועלו על ידי המפעילה, בהתאם למידע התקבל מהספקים.

4.2.  יובהר כי מבחר המוצרים משתנה מעת לעת בהתאם לבחירת כל ספק, ולמשתמש לא תהיה טענה בגין שינוי במבחר המוצרים כאמור.

4.3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח בודקת את המוצרים הזמינים לרכישה באתר ואינה בהכרח מאמתת את כלל המידע כמפורט בצמוד לכל מוצר, כפי שהתקבל על ידי הספקים.
למשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל מכל ספק.
אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המתקבלים על ידי הספקים בטרם פרסומם באתר.

4.4. עסקה שתיעשה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר תסוכם ישירות בין המשתמש למפעילה ו/או לבין הספק (בקישור נפרד שייפתח לצורך השלמת העסקה).
המפעילה לא תהא אחראית לעסקאות שיסגרו בין המשתמשים לבין הספקים.
למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת, בין היתר, כלוח פרסומי וכפלטפורמה לפרסום מוצרים על ידי ספקים שונים.
למען הסר ספק, יודגש – אין כל יחסי שותפות ו/או יחסי עובד-מעביד בין המפעילה לספקים השונים.

4.5. המפעילה אינה אחראית על התוכן והמידע המופיעים בצמוד לכל מוצר באתר אותו משווקת המפעילה, השייכים לספקים חיצוניים עמם משתפת פעולה.
המשתמש רשאי לבדוק ולאמת את מהימנות המידע אודות הספק לעניין המוצר בו הוא מתעניין ואותו הוא רוכש לרבות, אך לא רק, יצרן המוצר, מידות המוצר, החומרים מהם עשוי המוצר, האחריות הניתנת על המוצר, התאמת המוצר לצרכיו ועוד.
כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי (הספק) האחראי על אספקת המוצר, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.
יובהר כי למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל המידע על המוצרים אותם מפרסמת המפעילה עבור ספקים חיצוניים, כאשר המידע מתפרסם בדיוק כפי שהוא מתקבל מהספקים השונים.

4.6. המפעילה תודה לדעת באופן מידי על כל מקרה בו התגלתה אי התאמה בין הפרסום באתר לבין המוצר שהתקבל בפועל ו/או כל טעות ו/או שירות כוזב אחר שניתן על ידי הספקים עמם משתפת פעולה (בפרסום בלבד) המפעילה.

5. התחייבויות המשתמש

5.1. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול כנגד המשתמש לרבות באמצעות חסימתו משימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתם, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

6. ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת המוצרים ומשלוחים

6.1. התשלום באתר יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות העברה בנקאית ו/או באמצעות אפליקציות תשלום בהתאם לשיקול דעתה של המפעילה, בכל מקרה, הכל לפי ההנחיות הספציפיות כפי שיפורט באתר בצמוד לכל מוצר ו/או שירות.
יובהר כי המפעילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

6.2. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה בהתאם למדיניות כל אחד מהספקים ו/או המפעילה, לפי הצורך.

6.3. אספקת המוצרים עשוי להיות כרוך בתשלום נפרד.

6.4. מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בחברת שליחויות, שהיא צד שלישי אשר אינו בשליטת המפעילה ולא באחריותה.
לפיכך, המפעילה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל צד ג’ שיהיה אמון על אספקת המוצרים והמשתמש לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי המפעילה בעניינים מסוג זה ו/או אחר הנובע מאספקת המוצרים שלא באמצעות נציגי המפעילה עצמה.

6.5. במקרים בהם המוצרים יסופקו על ידי צדדים שלישיים, דוגמת חברת שליחויות, הרי שאלו אינן בשליטת המפעילה, כאמור לעיל, ועל כן, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות במפעילה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, עיכובים עקב כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’), מגיפות, מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’) ועיכובים הנובעים משביתות ו/או כל עיכוב אחר הנובע ממגפת הקורונה ו/או כל נגיף אחר ו/או סגר במדינת ישראל ו/או באזורים מסוימים והכל לפי ההנחיות שיפורסמו מעת לעת, ולמזמין לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל עיכוב כאמור.
יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

6.6. המפעילה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין.
עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות המפעילה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

6.7. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של המפעילה או הספקים, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד המפעילה בשל כך.

7. שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים

7.1. מדיניות ביטול העסקאות של המוצרים הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, והמשתמש רשאי לבטל את הזמנתו בכפוף להוראות שלהלן.

7.2. מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו ייצור קשר עם המפעילה בטל’: 04-8736050 (במסגרת שעות הפעילות כפי שמפורסמות באתר).
יובהר כי בכל מקרה של מחלוקת אשר תנבע, בין השאר, מסירוב הספק לבטל את העסקה, המפעילה לא תהיה צד למחלוקת כאמור ואינה תישא בכל אחריות למחלוקת כלשהי בין המשתמש למפעילה.

8. קניין רוחני

8.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

8.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, התכנים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

8.3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

8.4. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.
חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים

8.5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר.
כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

8.6. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: “הסכמי צדדים שלישיים”). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר.
המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

9. שימוש במידע פרטי

9.1. המפעילה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש, כפי שהוזנו באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים הפועלים כדין, וכניסתו של המשתמש לאתר והשימוש בו מהווה הסכמה לכך.

9.2. המפעילה תהא רשאית לדרוש, כי הכניסה לאתר תהיה כפופה ברישום המשתמש באתר, זאת באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמה וכן לפרט פרטי התקשרות שונים. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.

10.  דיוור ישיר

10.1. המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא”ל ומסרונים (להלן: “דיוור ישיר“).

10.2. בעת ההרשמה ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא”ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. 
יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.

10.3. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

11. אבטחה

11.1. האתר של המפעילה מאובטחים באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים.
כל משתמש באתר מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
עם זאת יובהר כי המפעילה אינה יכולה להתחייב להגנה מוחלטת מפני פעולות כאמור ועל כן המפעילה לא תישא באחריות בכל הנוגע להתקפות שעלולות להביא לפרצות אבטחה וזליגה של מידע ממחשבי המפעילה, בין השאר כתוצאה מהתקפות כאמור.

11.2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

12. תקופה וסיום

12.1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.

12.2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית.
במקרים כאמור המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.

12.3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם.
שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

12.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, ללא מתן הודעה מראש.
במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

12.5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

13. כללי, סמכות שיפוט והודעות

13.1. תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו.
אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

13.2. חשבון המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

13.3. המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באתר.

13.4. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.   

13.5.  כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום כפוף לקבלת אישור מסירה; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי המפעילה בכתובתה הרשומה; או עם שליחתו בדואר אלקטרוני כאשר בידי השולח ישנו אישור קבלה מטעם המפעילה

× איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן